На головну  |  Правила для авторів  |  Контакти               Додати до обраного
Міністерство освіти і науки України
Вісник Дніпропетровського університету

серія "Фізика. Радіоелектроніка"

Журнал "Вісник Дніпропетровського університету" серія "Фізика. Радіоелектроніка" – науковий журнал, який друкує оригінальні наукові статті, присвячені дослідженням з питань теоретичної фізики, фізики твердого тіла, радіофізики та радіоелектроніки.
Науковий журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України у галузі знань фізико-математичні науки (фізика) (постанова президії ВАК України № 1-05/1 від 31.05.2011 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 21524-11424Р від 17.06.2015 р.
Сфера розповсюдження та категорія читачів: наукові, інженерно-технічні та науково-педагогічні працівники, аспіранти і студенти, які працюють (навчаються) в галузі фізико-математичних наук.
Мови видання: англійська (переважно), українська
Періодичність: 2 рази на рік.
Key title: Vìsnik Dnìpropetrovsʹkogo unìversitetu. Serìâ Fìzika, radìoelektronìka.
Abbreviated key title: Vìsn. Dnìpropetr. unìv., Ser. Fìz. radìoelektron.
Серійний номер видання: ISSN 2408-9419 (Print).

На головну  |  Правила для авторів  |  Контакти

© Copyright 2008, ФФЕКС ДНУ, All rights reserved.

Last update: 9 February 2016